Predstavitev

ZAVOD SVETE DRUŽINE ČRENŠOVCI je bil ustanovljen v letu 2004 in je vpisan v poslovni register Slovenije z dnem 16. 08. 2004. Ustanovitelj je župnija Črensovci.

Z ustanovitvijo in z delovanjem zavoda si župnija prizadeva, da da svoj prispevek pri kulturnem in duhovnem utripu življenja naših ljudi v župniji in občini. Tako je zavod umeščen v kulturno in družbeno dogajanje naše občine in poznan v širšem pomurskem in slovenskem prostoru, v zamejstvu in med našimi rojaki po svetu. Tako se naša župnijska skupnost zaveda svojega poslanstva v družbi, zato podpira vse kar omogoča človekovo življenje, utrjuje njegovo dostojanstvo, ga posvečuje in odpira v presežno.

Z razgibanim pastoralnim življenjem župnije zavod odpira s svojimi tradicionalnimi Tedni duhovnosti in kulture nova poglavja, ki so izziv za konstantno delovanje zavoda skozi vsa leta njegovega obstoja. Prav tradicionalni Tedni duhovnosti in kulture, s svojo bogato vsebino, prepojeno s krščanskimi vrednotami s področja zgodovine, kulture, umetnosti, duhovnosti in izobraževanja ljudi vedno znova oplajajo, navdihujejo, jim poživljajo vero in duha ter dajejo moči za življenje. V teh dneh se ljudje med seboj še bolj povezujejo in dočutevajo, da lahko svojo vero pogumno živijo v povezanosti s Cerkvijo in družbo.

Ob pogledu na dejavnosti, ki jih zavod skupaj z župnijo izvaja naj omenimo nekaj stvari, katerim zavod daje poseben poudarek. To je Jožef Klekl st., ki je v Črensovcih deloval v prvi polovici 20. stoletja. Velja za duhovnega očeta združitve Prekmurja z matičnim narodom. Prav tako dajemo poseben poudarek na drugih pomembnih ljudeh iz našega kraja. To je dr. France Cigan, glasbenik; dr. Ivan Zelko, zgodovinar; božji služabnik Danijel Halas in drugi. Poseben poudarek smo dali tudi prekmurski materi. In ker je naša župnija in občina močno zaznamovana z izseljeništvom, smo v letu 2006 odkrili pomnik našim izseljencem. Zavod se tudi s svojimi programi posebej posveča otrokom, mladim in družinam. V ta namen je bil ustanovljen Mladinski center Črensovci (MCČ). Za družine pa posebej občasno organiziramo prireditev Družina poje. Posvečamo se raznim koncertom in v zadnjem času tudi knjižnici, ki smo jo poimenovali po Kleklu (Kleklova knjižnica). V zadnjih letih pa se posebej posvečamo obnovi sakralnih objektov. To nam narekuje, da se s svojimi programi poglabljamo na področju arhitekture in likovne umetnosti.

DEJAVNOSTI V OKVIRU ZAVODA SVETE DRUŽINE ČRENSOVCI
1. Verska dejavnost: oznanjevanje, liturgija in diakonija.
2. Knjižnična dejavnost: zbiranje in urejanje knjižnice, čitalnica, izposoja in hramba knjig, periodike, plošč, filmov in umetniški del.
3. Arhivska dejavnost: ugotavljanje, zbiranje, evidentiranje in obdelovanje arhivskega gradiva.
4. Muzejska dejavnost: predstavite pomembnih ljudi iz kraja in trajne razstave o njih – Klekl st., Halas, Cigan, Zelko, ….
5. Umetniško ustvarjalna dejavnost:
a) glasbeno: ljudsko in zborovsko petje; instrumentalni in pevski koncerti; zbiranje notnega gradiva ljudskih in zborovskih pesmi;
b) likovno: organiziranje likovnih kolonij in razstav;
c) besedno: natečaji za sestavke in pesmi na določeno temo, Slomškovo bralno priznanje;
d) gledališko: izvedba gledaliških predstav ter drugih odrskih prireditev;
e) plesno: organiziranje šole umetnostnega plesa.
6. Izobraževalna dejavnost:
a) otrok;
b) mladine;
c) odraslih;
d) starejših.
7. Znanstvena dejavnost: prirejanje seminarjev in simpozijev.
8. Varstvo kulturne dediščine: zaščita in rekonstrukcija zgodovinskih krajev in zgradb – obnova župnijske cerkve v Črensovcih in posebnost njene zgradbe – jelševi piloti za temelj cerkve.
9. Založniška dejavnost: izdajanje knjig, časopisov, revij in periodike ter drugo založništvo.
10. Povezovalna dejavnost: sodelovanje s sosednjimi državami (Avstrija, Madžarska in Hrvaška).
11. Turistična dejavnost: izdaja prospektov in vodenje po sakralnih objektih in spoznavanje značilnosti kraja; organiziranje potovanj in romanj ter načrtno spoznavanje domače in sosednjih dežel in ljudi.
12. Dejavnost mladinskih prenočišč in taborov.
13. Socialna, svetovalna in dobrodelna dejavnost:
a) preprečevanje socialnih stisk in težav ter za pomoč posameznikom in družinam;
b) obiskovanje bolnikov in ostarelih, prostovoljstvo;
c) nudenje pomoči po telefonu.
14. Trgovska dejavnost: trgovina na drobno z umetniškimi izdelki, s spominki, izdelki domače obrti in verskimi predmeti, znamkami in kovanci.